Univerzita 3. věku, 1. LF UK - materiál ke stažení

Akutní stavy a první pomoc
(text vztahující se k přednášce k danému tématu pro Univerzitu třetího věku, 1. LF UK)

prosinec 2014

Co musím znát stran fyziologie člověka?

Velmi málo. Musíme si uvědomit pár základních principů. Velká část život ohrožujících stavů se týká především tří orgánových soustav. Soustavy srdečně-cévní, dýchací a centrální nervové soustavy. Centrální nervová soustava je reprezentována mozkem a míchou. Míra činnosti mozku se dá mimo jiné hodnotit dle stavu vědomí. Aby mozek pracoval správně, musí do něj proudit okysličená krev. Samotné proudění krve zajišťuje svým pumpováním srdce. Mluvíme tak o srdeční činnosti. Aby však
byla krev řádně okysličená, musíme dýchat. Třetí důležitou funkcí je tedy dýchání. Pokud byť jedna jediná z těchto funkcí přestane řádně pracovat, pacient je akutně ohrožen na životě!

Zjednodušeně řečeno nám tedy srdce pumpuje krev do celého těla. Krví se do všech tkání roznáší kyslík a živiny, z tkání pak krev odvádí produkty metabolismu. Mimo jiné tedy krev proudí i do mozku, který je ze všech tkání nejnáchylnější na nedostatek kyslíku. Již po asi 5 minutách, kdy krev neproudí mozkem nebo v ní není žádný kyslík, dochází k nevratnému poškození v oblasti nervových buněk mozku. Krev proudí také plícemi, kde se do ní díky dýchání dostává kyslík.
 

Základní postup jakožto zlatý standard z obecného hlediska

1. Zhodnocení situace - Co se stalo? Hrozí nebezpečí? Kolik je raněných?

2. Kontrola postiženého - Reaguje? Dýchá? Nekrvácí?

 • Stav vědomí - Oslovím postiženého, zatřesu s postiženým → nereaguje-li, volám o pomoc

 • Zakloním hlavu, kontroluji dýchání 10 sekund, volám 155

 • Dýchá normálně →čekám na příjezd zdravotnické záchranné služby při neustálém záklonu hlavy a kontroly dýchání
  (hledám případný zdroj masivního krvácení)

 • Nedýchá/nedýchá normálně (lapá po dechu, chrčí) → stlačování hrudníku (KPR)

 • Stlačuji uprostřed hrudníku mezi bradavkami frekvencí 100-120/min do hloubky alespoň
  5 cm s případným umělým dýcháním a to v poměru 30 (stlačení) : 2 (vdechům). Umělé dýchání provádím tehdy, jsem-li ochoten a v provádění této procedury trénován.

  3. Řešení druhotných problému, pokud je pacient při vědomí, normálně dýchá a masivně nekrvácí.

Masivní krvácení
Nacházíme se v situaci akutního ohrožení života, stejně jako při hlubokém bezvědomí či bezdeší.
Řešení – tlak v ráně v místě viditelného krvácení. S výhodou se chráníme gumovými rukavicemi!